Klassificering och etiologi
Ideologisk övertygelse är en intellektuell bristsjukdom, orsakad av ensidig mental kosthållning, vilket i sin tur ofta har sin orsak i att patienten upplever obehag inför världens komplexitet.
Den ensidiga kosthållningen upprätthålls som en effekt av symptomen, därigenom riskerar tillståndet att bli kroniskt om behandling inte sätts in.
Lättare fall
Tydligast symptom: Patienten ser somliga aspekter av världen i ett överdrivet fokus, och tilldelar följaktligen dessa överdriven betydelse. Patienten har svårt att se andra aspekter, samt ser ytterligare andra i förvrängning. Vilka aspekter som det rör sig om, och hur de påverkas, beror på vilken ideologi som patienten är drabbad av.
Patienten uppvisar försvagad slutledningsförmåga i anslutning till resonemang som omfattar begrepp i ideologins begreppsapparat. Slutledningsförmågan kan i övrigt vara fullt intakt.
Patienten upplever obehag inför information eller tankegånger som patienten misstänker kan hota den ideologiska övertygelsen. Detta medför att information eller tankegångar av denna art avförs av patienten, på känslomässiga grunder, utan vidare granskning.
Medelsvåra fall
Tydligast symptom: Dualism. Patienten delar in världen i en "ond" och en "god" del.
De individer som inte omfattar, ifrågasätter eller motverkar ideologin sammanförs i patientens begreppsvärld till ett homogent och odifferentierat kollektiv (som en del av, eller representanter för, “det onda”) - vilken av patienten ses som okunnigt, lågbegåvat och/eller illvilligt.
Villkorad utopism. Patienten föreställer sig en kamp mellan “det onda” och “det goda” som böljat fram och åter under den mänskliga historien. Patienten föreställer sig att kampen just nu är inne i ett avgörande skede - och beroende på vilken av sidorna i kampen som vinner kommer ett utopisk, respektive dystopisk, tillstånd att inträda.
Empatistörningar, som rör personer som enligt patienten tillhör “den onda sidan”. Patienten reagerar med aggression (inte sällan atypisk för individen) på invändningar mot ideologin, eller redan på beskrivningar av verkligheten som inte gör bruk av ideologins begreppsapparat. Patienten ser inget behov av att förstå eller förklara handlingar eller mentala tillstånd (tankar, åsikter, föreställningar, känslor, ...) hos de som patienten anser tillhör “den onda sidan”.
Benägenhet att använda ord och fraser SKRIVNA I VERSALER vid textuell kommunikation, jämte en benägenhet till ett höjt och affekterat röstläge vid verbal kommunikation
Patienten har låtit ideologin starkt influera sina etiska uppfattningar.
Patenten drar sig inte från att använda ohederliga debattmetoder, om patienten anser att detta är nödvändigt för att främja ideologins ställning.
Svåra fall
Tydligast symptom: Patienten önskar omforma hela samhället i enlighet med ideologins ideal.
Patienten försöker avskärma inte bara sig själv utan även andra från intryck som kan riskera att störa den ideologiska övertygelsen.
Patienten söker sig till andra drabbade av samma åkomma, tillsammans med vilka de bildar grupper i syfte att förverkliga ideologins ideal.
Patienten drar sig inte för att med hjälp av våld bekämpa de som de anser utgör ideologins fiender.
Behandling
Patienten uppmanas att bredda sin intellektuella kosthållning.
 • Att läsa böcker som är skrivna i en tid eller sammanhang där ideologin inte finns representerad.
 • Att föra samtal med individer som inte omfattar ideologin.
 • Att aktivt söka upp resonemang och fakta som emotsäger ideologin.
Patienten uppmanas att återkommande ställa sig frågor av följande art:
 • I vilka fall är ideologin en otillräcklig beskrivning av verkligheten?
 • Vad är det för nyanser och synsätt jag missar genom att använda ideologins begreppsapparat?
 • Vilka fakta har jag tvingats blunda inför, för att kunna upprätthålla min övertygelse på ideologin?
 • Är det så att de som ifrågasätter ideologin nödvändigtvis är okunniga, lågbegåvade eller illvilliga?
 • På vilket sätt ligger ideologin i vägen för mig att få en nyanserad och mångfasetterad bild av världen?
 • Vilka ohederliga debattmetoder har jag använt mig av i syfte att försvara ideologin?
Patienten uppmanas att träna sig i kritiskt tänkande.
 • Att lära sig att granska resonemang, i syfte att identifiera brister i dem.
 • Att lära sig att efterfråga källor till påståenden.
 • Att lära sig att känna igen ogiltiga argument.
Patienten uppmanas att upprepa mantran av följande art:
 • En felaktig föreställning är felaktig, även om den är känslomässigt tilltalande.
 • Världen är mycket komplex.
 • Alla beskrivningar av världen är approximationer.
 • Lidande är lidande - oavsett vem, oavsett varför
2014-06-21
mkje.se/p161
Send message to author
Who You are

Your message

This blog is powered by the Grogg blog engine
© Mikael K J Eriksson 2014-2015